Kup urządzenie
akumulatorowe
i wygraj bilety VIP
na mecze
PKO BP Ekstraklasy
Regulamin konkursu

Regulamin konkursu „Akku Power by STIHL”

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Nazwa niniejszego konkursu, zwanego dalej „Konkursem”, brzmi Akku Power by STIHL”. Jego celem jest popularyzacja oraz zwiększenie sprzedaży urządzeń akumulatorowych, sprzedawanych pod marką STIHL.
 2. Organizatorem Konkursu jest spółka Agencja Reklamowa Studio ARRM sp. z o.o., ul. Kasztelańska 37 lok. 3, 60-316 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000229857, NIP: 7791021627, REGON 630392676, kapitał zakładowy 100.000 zł., zwana dalej „Organizatorem”.
 3. Konkurs prowadzony będzie poprzez dedykowaną stronę internetową www.konkurs-stihl.pl”, zwaną dalej Stroną Konkursu.
 4. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, (w wieku powyżej 18 roku życia), posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, będące posiadaczami dowolnego urządzenia akumulatorowego marki STIHL, które spełnią warunki uczestnictwa opisane Regulaminie, w szczególności w pkt II. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy firmy „ANDREAS STIHL” Sp. z o.o., właściciele oraz pracownicy sklepów detalicznych, w których prowadzona jest sprzedaż urządzeń STIHL, a także członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 5. Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są od dnia 10.09.2021 r. do dnia 2.12.2021 r. Konkurs rozpoczyna się z pierwszym dniem przyjmowania zgłoszeń i trwa do 31.12.2021.
 6. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 2094, z późn. zm.).

 

II. Warunki udziału w Konkursie oraz mechanizm Konkursu

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest zgłoszenie do Konkursu pracy fotograficzno – słownej, zwanej dalej „Postem”, składającej się z:
  1. fotografii pokazującej urządzenie akumulatorowe STIHL oraz
  2. nieobowiązkowo - wypowiedzi, komentującej w ciekawy lub zabawny sposób sytuację uchwyconą na zdjęciu.
 2. Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są poprzez formularz dostępny na Stronie Konkursu www.konkurs-stihl.pl pod zakładką „PRZEŚLIJ ZDJĘCIE”, przy czym:
  1. Zgłoszenia przyjmowane są w terminie opisanym w pkt. I.5, tj. do godz.23:59:59 dnia 2.12.2021.
  2. Każde zgłoszenie musi zostać zatwierdzone numerem seryjnym sfotografowanego przez Uczestnika urządzenia akumulatorowego STIHL, zwanego dalej Numerem Seryjnym. Numer Seryjny można odczytać z karty gwarancyjnej zakupionego urządzenia lub bezpośrednio z urządzenia.
  3. Z wykorzystaniem jednego Numeru Seryjnego można zgłosić tylko jeden POST. Po wykorzystaniu danego Numeru Seryjnego możliwość wysłania kolejnego Postu sygnowanego tym samym numerem zostanie zablokowana.
  4. Konkursem objęte są wszystkie urządzenia akumulatorowe STIHL, niezależnie od daty ich zakupu.
  5. Każde zgłoszenie musi zawierać odpowiednie zgody oraz dane umożliwiające kontakt z Uczestnikiem tj.:
   1. imię Uczestnika,
   2. jego adres mailowy
   3. oraz numer zarejestrowanego w Polsce telefonu komórkowego Uczestnika.
  6. System informatyczny będzie rejestrował wyłącznie kompletne zgłoszenia, zawierające bezbłędnie wprowadzony Numer Seryjny oraz pozostałe dane.
 3. Poprzez dokonanie zgłoszenia Uczestnik:
  1.  oświadcza, że spełnia warunki udziału w Konkursie, akceptuje niniejszy Regulamin i poddaje się jego postanowieniom oraz wyraża zgodę na wykorzystanie jego danych osobowych dla potrzeb prowadzenia Konkursu, w szczególności w celu wydania nagrody oraz dopełnienia obowiązków podatkowych z tym związanych;
  2. potwierdza, że jest autorem zgłoszonego postu i posiada pełne prawo do materiałów zawartych w przesłanym przez niego zgłoszeniu w formie Postu (fotografia oraz tekst), a dokonanie zgłoszenia nie narusza praw innych osób, w tym w szczególności praw autorskich czy prawa do wizerunku;
  3. wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora jak i przez spółkę Andreas Stihl Sp. z o.o.  przesłanych materiałów i oznaczenie ich imieniem autora, w tym zdjęć i wizerunku utrwalonego na zdęciach, przesłanych w ramach konkursu o nazwie „Akku Power by Stihl”.  Zgoda dotyczy rozpowszechniania postu, zdjęć i wizerunku w Internecie (w tym na Stronie Konkursu, kanałach społecznościowych takich jak Facebook, YouTube, Instagram) w związku z Konkursem, informowaniem o nim oraz jego promocją i jest udzielona na czas trwania Konkursu.

 

III. Nagrody Konkursu i zasady ich przyznania

 1. W Konkursie przyznanych zostanie 12 nagród (dalej jako Nagroda). Na jedną Nagrodę składają się dwa (2) bilety do strefy VIP na mecz rundy jesiennej Ekstraklasy o łącznej wartości 300,- zł oraz premia pieniężna (przeznaczona na zapłatę przez Organizatora zryczałtowanego podatku od nagrody) w wysokości 33,- zł.
 2. Organizator powoła Komisję Konkursową (zwaną dalej „Komisją”), która wyłoni laureatów oraz będzie czuwała nad prawidłowym przebiegiem Konkursu. Do jej zadań należeć będzie w szczególności:
  1. weryfikacja prawidłowości zgłoszeń,
  2. ocena przesłanych przez Uczestników Postów,
  3. wyłonienie laureatów,
  4. sporządzenie protokołów z posiedzeń Komisji,
  5. nadzór nad procesem wydania nagrody,
  6. rozpatrywanie ewentualnych reklamacji.
 3. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni spośród osób, które przesłały do Organizatora prawidłowe i kompletne zgłoszenia, zgodnie z zapisami pkt. II w następujący sposób:
  1. Zgłoszenia będą oceniane w cyklu tygodniowym. Każdy cykl rozpoczynać się będzie w piątek o godzinie 0:00:00 i kończyć się będzie w najbliższy, następujący po nim czwartek o godz. 23:59.
  2. Komisja zbierze się 12 krotnie, w każdy piątek, począwszy od piątku 17.09 do piątku 3.12.2021, oceniając Posty, które wpłynęły na Stronę Konkursu w ciągu poprzednich 7 dni. Komisja przyzna łącznie 12 Nagród, po jednej Nagrodzie w każdym tygodniu trwania Konkursu.
  3. Komisja każdorazowo podczas zwyczajnego zebrania wyłoni jednego Laureata i przyzna mu jedna Nagrodę.
  4. Ze względu na łatwość wyboru terminu odbioru nagrody Komisja nie będzie wskazywała osób rezerwowych do Nagród.
 4. Oceniając wykonanie zadania, Komisja Konkursowa będzie kierowała się swobodną oceną jej członków, w szczególności zaś stosować będzie następujące kryteria (do wyboru przez Komisję):
  1. oryginalność Postu i jego zgodność z tematem,
  2. kreatywność,
  3. poprawność językowa, słownictwo i stylistyka.
 5. Wybrane Posty zostaną opublikowane na Stronie Konkursu i zostaną oznaczone imionami ich autorów.

 

IV. Powiadomienia oraz warunki odbioru nagród

 1. O wygranej Organizator powiadomi Laureata Konkursu w dniu przyznania mu nagrody, wysyłając list elektroniczny na zgłoszony przez Laureata adres poczty elektronicznej.
 2. Na laureacie spoczywa obowiązek wyboru meczu i stadionu na który chciałby otrzymać bilety VIP dla 2 osób. Wyboru Laureat dokonuje za pośrednictwem formularza „ZAMÓW BILETY” dostępnego na Stronie Konkursu, przy czym:
  1. Laureat powinien dokonać wyboru kolejki rozgrywek Ekstraklasy oraz meczu (z listy rozwijanej) w ciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości, informującej go o przyznaniu mu nagrody. Uchybienie temu terminowi jest równoznaczne ze zrzeczeniem się oraz utratą przez Laureata prawa do nagrody.
  2. Formularz rezerwacji będzie dostępny wyłącznie dla Laureatów, po wpisaniu Numeru Seryjnego zgłoszonego do Konkursu.
  3. Ze względu na obowiązujące przepisy prawa dotyczące wstępu publiczności na stadiony, Laureat jest zobowiązany do podania wyszczególnionych na Stronie Konkursu danych personalnych własnych oraz osoby towarzyszącej, jak również do podania innych danych i informacji jeśli takie okażą się konieczne ze względu na obowiązujące przepisy w tym również ze względu na ewentualne obostrzenia z uwagi na stan epidemii albo zagrożenia epidemicznego.
 3. Możliwość otrzymania biletów na wybrany przez Laureata mecz jest uzależniona od dostępności tych biletów w chwili składania przez Laureata zamówienia. Ilość dostępnych biletów jest ograniczona.
 4. Organizator nie odpowiada za niemożność przekazania biletów Laureatowi, spowodowaną siłą wyższą oraz ewentualnymi ograniczeniami wynikającymi z przyczyn niezależnych od Organizatora, np. ogłoszeniem zakazu zgromadzeń, ograniczeniem ilości osób na stadionie, zawieszeniem rozgrywek Ekstraklasy, pandemią, bądź nacjonalizacją klubów sportowych.
 5. Nagroda zostanie wydana Laureatowi zgodnie z przepisami obowiązującego prawa podatkowego. Organizator przed wydaniem nagrody pobierze od laureata odpowiednią kwotę celem zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od wydanej mu Nagrody. Kwota ta może być w szczególności pobrana z przyznanej premii pieniężnej. Organizator zastrzega sobie możliwość pobrania kwot wyższych jeśli zajdzie taka konieczność. Nagroda zostanie wydana po spełnieniu obowiązków podatkowych. 
 6. Niewydane zgodnie z Regulaminem nagrody przechodzą na własność Organizatora.

 

V. Reklamacje

 1. Reklamacje można zgłaszać na piśmie listem poleconym lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania Uczestnika, daty i miejsca zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaju gry oraz treści żądania z dopiskiem Akku Power by STIHL- REKLAMACJA. W przypadku zgłoszenia roszczenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej Uczestnik ma obowiązek podać również adres poczty elektronicznej.
 2. Reklamacje należy zgłaszać na adres Organizatora: AGENCJA REKLAMOWA STUDIO ARRM Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kasztelańska 37, 60-316 Poznań lub na adres email Organizatora: biuro@konkurs-stihl.pl  od dnia 10.09.2021 r. do dnia 24.12.2021 r. do godz. 14.00.
  O terminie zgłoszenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego lub wysłania wiadomości email (jeżeli reklamacja zostanie złożona w tym trybie).
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Komisję oraz wysłanie listem poleconym lub drogą mailową (w zależności od tego czy reklamacja została złożona na piśmie czy drogą mailową) powiadomienia o rozstrzygnięciu (na adres wskazany przez Uczestnika w reklamacji) nastąpi w terminie 7 dni kalendarzowych od jej otrzymania, jednak nie później niż do 31.12.2021 r.
 4. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia swoich roszczeń przed sądem Powszechnym.

 

VI. Dostępność Regulaminu i ogólnych zasad Konkursu

 1. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora w dni powszednie w godzinach 8.00-15.00 oraz na Stronie Konkursu.

 

VII. Postanowienia końcowe

 1. Organizator nie wnika w prawo własności zgłoszonych do Konkursu urządzeń akumulatorowych jak również nie weryfikuje poprawności i danych numerów telefonów.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn od niego niezależnych lub leżących po stronie Uczestników. Organizator nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za nieprawidłowości, wynikające z błędnego podania przez Uczestnika Konkursu danych osobowych, w szczególności numeru telefonu, adresu lub adresu poczty elektronicznej itp.
 3. Wszelkie spory związane z Konkursem będą rozstrzygane przez właściwe rzeczowo sądy powszechne.

 

VIII. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest spółka „Agencja Reklamowa Studio ARRM sp. z o.o.” , ul. Kasztelańska 37 lok. 3, 60-316 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000229857, NIP: 7791021627, REGON 630392676, kapitał zakładowy 100.000 zł.
 2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnika, Uczestnik może skontaktować się wysyłając wiadomość na adres biuro@konkurs-stihl.pl
 3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celu związanym z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 oraz art. 6 ust 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1, dalej jako „RODO”), tj. na podstawie zgody Uczestnika Konkursu na przetwarzanie jego danych osobowych, art. 6 ust. c RODO jeżeli przetwarzanie będzie niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (np. przepisy podatkowe).
 4. Odbiorcą danych osobowych Uczestników jest Administrator, jego upoważnieni pracownicy, jak i podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora, w tym dostawca usług hostingowych, i ich upoważnieni pracownicy oraz inne podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora w związku z organizacją i realizacją Konkursu.
 5. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez Administratora przez czas niezbędny do przeprowadzenia i rozliczenia Konkursu, w tym wydania nagród i nie później niż do upływu okresu przedawnienia roszczeń albo do momentu cofnięcia zgody przez Uczestnika, z zastrzeżeniem dalszego przechowywania jeżeli obowiązek taki wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. przepisy podatkowe).
 6. Informujemy, że każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody, żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 7. Każdemu Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w szczególności gdy przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych: ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl.
 8. Wyrażenie przez Uczestnika Konkursu zgody na przetwarzanie danych osobowych wskazanej w Regulaminie oraz podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne ale jednocześnie jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Konkursie oraz odebrania nagrody. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w Konkursie, w tym odebrania nagrody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta przez Uczestnika w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W celu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnik powinien wysłać wiadomość email na adres wskazany w punkcie 2 powyżej ze wskazaniem treści żądania.
 9. Dane osobowe Uczestników nie będą przetwarzane w formie profilowania [zautomatyzowanego podejmowania decyzji], jak i nie będą przekazywane do państw trzecich.